นายกฯสั่งด่วนถึงผู้ถือบัตรทอง

ทุกคนทราบดีว่า สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นทั้งพื้นฐานความสุขของชีวิต

และปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของทุกประเทศ ดังนั้น

ความมั่นคงทางสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนชาวไทย จึงถือเป็นเป้าหมายอันดับแรกของรัฐบาล

ที่ต้องมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยในทุกช่วงวัย

พร้อมๆ กับเตรียมสวัสดิการเพื่อการรักษาได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตทางโรคภัยดังที่ทั่วโลกได้เผชิญมาแล้วมากกว่า 2 ปี

ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งคิดหานโยบายทุกวิถีทางให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดีที่สุด

โดยล่าสุด ผู้ที่ถือ บัตรทอง หรือใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถเข้าใช้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)

โรงบาลประจำอำเภอ โรงบาลประจำจังหวัด สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ

สามารถไปใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นทั่วกรุงเทพมหานคร

โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว กรณีที่มีความจำเป็นก็สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยบริการปฐมภูมินอกเครือข่ายได้

โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวเช่นกัน และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากประชาชน

แต่ให้มาเรียกเก็บเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แทน

ยิ่งกว่านั้น ผมได้สั่งการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พิจารณายกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วง 2557 – 2565 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ รวมกว่า 50 รายการ