บัตรสวัสดิการฯรอบใหม่เงินเข้าอีกวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผู้ที่ถือบัตร จะยังคงได้รับสิทธิในเดือนเมษายน 2565

และยังคงรับเงิ นพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟส 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565

รวม 600 บาท สามารถใช้จ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงิ นคืนค่ าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน)

– เงิ นคืนค่ าน้ำประปา 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นคืนค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– บัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ย ความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

– เบี้ยความพิก าร 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

– เบี้ยความพิก ารโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาช น เช่นผู้ป่ วยติดเตียง พิการ

ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ