อุณหภูมิลดลงฮวบ

ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่ องจ ากสภาพอาก าศที่เปลี่ ยนแป ลง

และระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกเฉี ยงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย

เริ่มมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง หย่อมความกดอาก าศต่ำ

ที่ปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศกัมพูชา และอ่าวไทยตอนกลาง มีแนวโน้มจะเคลื่ อนเข้าปกคลุม

ภาคใต้ในช่ วงวันที่ 2-3 เม.ย. 65 ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภ าคใต้มีกำลังแร งขึ้น ทำให้ภ าคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี

ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่ วนสถานก ารณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กใระยะนี้

ประเทศไทยตอนบนมีแนวโ น้มก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

เนื่ องจ ากบริเวณดังกล่าวมีลมแรงขึ้น พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00