สินเชื่อออมสุขใจปล่อยให้ประชาชน สามารถ กู้ ยืมได้ถึง 50,000-200,000 บาท

อีกหนึ่งสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร ออมสิน (สินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ สินเชื่อ ออมสุขใจ) ปล่อยให้ประชาชน สามารถ กู้ ยืมเงิน ได้ 50,000-200,000 บาท รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

จุดเด่น ของ สินเชื่อ

ให้กู้ เพื่อเป็น เงินทุน
ให้กู้ เพื่อเป็น เงินทุน หมุนเวียน เพื่อ ประกอบ อาชีพ
ให้กู้ เพื่อเป็น ค่า ใช้ จ่าย ในการ ดำรง ชีพ
ให้กู้ เพื่อ ชำระ หนี้สิน อื่น ๆ

จำนวน ของ เงินให้กู้ยืม

ทางธนาคาร ออมสิน ปล่อยให้กู้ ตามความ สามารถ ในการ ชำระเงินคืน

ให้กู้ยืมเงินได้ ที่ ไม่เกิน 5 เท่า ของ เงินออม ในวันที่ ยื่นกู้ สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

กรณีที่ ฝากเงินเป็น รายวัน ไม่น้อยไปกว่า 3 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 90 วัน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 50,000 บาท
กรณีที่ ฝากเงิน เป็นราย สัปดาห์ ไม่น้อยไปกว่า 6 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 24 สัปดาห์ ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 100,000 บาท
กรณีที่ ฝากเงิน เป็นราย เดือน ไม่น้อยไปกว่า 10 เดือน และ ไม่น้อย ไปกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้กู้ได้ สูงสด ที่ 200,000 บาท
*หมายเหตุ เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตาม สัญญา เดิม ของ สินเชื่อ ทุก ประเภท กับ จำนวน เงิน ที่ ขอกู้ ครั้งนี้ ในวันที่ ทำ นิติกรรม สัญญา จะต้อง ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

อัตรา ดอกเบี้ย ใน กรณี ที่ผิดนัด ไม่มีการ ชำระหนี้ ให้เป็นไป ตามที่ ธนาคาร ออมสิน ประกาศ
ระยะเวลา ชำระคืน เงินให้กู้ยืม

การชำระเงินคืน ได้ที่ ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด
วิธี คำนวณ การ ชำระ เงินให้กู้ยืม คืน

ให้ ชำระ เงินต้น /ดอกเบี้ย เป็น ราย เดือน
อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate

รายละเอียด การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

มี คุณสมบัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เป็น ผู้ ประกอบการ รายย่อย อาทิ ค้าขาย หรือ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค
เป็น ผู้ที่ มี รายได้ ประจำ อาทิ ลูกจ้าง หน่วยงาน ราชการ หรือ บริษัท เอกชน มี เงินเดือน ประจำ
เป็น ผู้ที่ ไม่มี อาชีพ ใดๆ และ มีความ ตั้งใจ จะ ประกอบ อาชีพ อิสระ
เป็น บุคคล ธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
มี ที่อยู่ ที่แน่นอน ติดต่อได้
มีการฝากเงิน ออมเงิน เสมอ
ไม่ได้ เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน และ ผู้บริหาร ของ ธนาคาร ออมสิน
หลัก ประกัน ในการขอ เงินให้กู้ยืม

ให้ใช้ บัญชี เงินฝาก แบบ เผื่อเรียก เป็น หลัก ประกัน
สำหรับใครที่กำลังสนใน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออมสุขใจ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/happy-saving-loan/