47จังหวัดควรเฝ่าระวังโรคระบาดอย่างใกล้ชิด

ผู้ติดรายใหม่ 28,379 ราย

ผู้ยืนยันสะสม 1,433,291 ราย

หายแล้ว 1,211,796 ราย

สะสม 3,524 ราย

ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 เม.ย. 65

ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด / ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด

พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 10 จังหวัด