2กลุ่มผู้พิการ ปรับเพิ่ม 1,000 บาท

เพิ่มเงินให้คนพิการ อีก 200 บาท
สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ…..

ในนี้จะมีการเริ่มจ่ายเงินเบี้ยความพิการเพิ่มจากปกติได้รับคนละ 800 บาท/เดือน จะปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน โดยจะเริ่มมีการจ่ายในเดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

2กลุ่มผู้พิการ ปรับเพิ่ม 1,000 บาท

กลุ่มเด็กมี 1.2 แสนราย / กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี 1.1 ล้านราย

กลุ่มเด็กพิการ จะได้รับผ่านช่องทางเดิม
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการพิการ จะได้รับผ่านช่องทางเดิม 800บาท และรับเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท รวมได้รับเป็น 1,000 บาท (24 ต.ค.นี้โอนแน่)
สำหรับผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มนี้ จะได้รับเงิน 800 บาท/เดือนเท่าเดิม

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 1.2 แสนราย และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย (ขอมูล ณ. 30 มีนาคม 2563)

สรุปท้ายข่าว

มีผู้พิการ 2 ล้านราย (ณ 31 พ.ค. 63)
อายุต่ำกว่า 18 ปี 1.2 แสนราย (ณ 30 มี.ค. 63)
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย (ณ 30 มี.ค. 63)
ดังนั้นจะมีผู้ที่ถูกปรับเป็น 1,000 บาท จำนวน 1.22 ล้านราย (1.2 แสนราย + 1.1 ล้านราย) และจะมีผู้ที่ยังได้รับ 800 บาทอยู่อีก 7.8 แสนราย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

สิทธิจากเบี้ยความพิการ
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง