คนละครึ่ง เฟส 3 มาแน่ รมว.คลัง ชงนายกพิจารณาเศรษฐกิจดีขึ้น

ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม

ได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่) พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแล้ว

โดยส าระของร่างกฎหมายคือการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเท ศที่และถูกใช้บริการในประเท ศไทย

ซึ่งไ ม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบี ยนให้เหมาะสมกับสถานก ารณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ตอนหนึ่งถึงโครงการคนละครึ่ง ว่า โครงการคนละครึ่งได้รับการตอบสนองด้วยดี

ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

ถึงการต่ออายุมาตรการ ในระยะสอง และจะมีในระยะสาม เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่เศร ษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ในดัชนีชี้วัดเศร ษฐกิจของประเทศ ยอมรับว่าดีขึ้น เพราะมาตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจภายในประเทศ

ขณะที่ปัจจัยภายนอก ที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบนั้น ยังทำไ ม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังต่อการจัดเก็บรายได้ นั้นต้องพิจารณาแผนปฏิรูปภาษี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการหาร ายได้ที่ครอบคลุม ได้แก่ การเพิ่มขีดการแข่งขัน การอำนวยความสะดวก

การลดภาระทางธุรกิจที่สนุบสนุนทิศทางในอนาคต การแพทย์และสาธารณสุข

และการบริการสุ ขภ าพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะพิจารณามาตรการลดหย่อนต่างๆ ในสังคม

นอกจากนั้นจะพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่คู่กับ COVID

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงต่อข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา

ในขั้นตอนการปฏิบัติและประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

ที่ไ ม่ออกใบกำกับภาษี และอำนาจของหน่วยงานที่ไ ม่ครอบคลุมกิจการของต่างประเทศ

ที่อาจเป็นปัญห าของการประเมินภาษีที่จัดเก็บ ด้วยว่า กรณีที่บริษัทต่างชาติไ ม่ยื่นแบบ

หรือจดทะเบี ยน นั้นกระบวนการตรวจสอบสามารถทำได้จากข้อมูลทางการเงิน

ที่หน่วยงานสามารถออกหมายเรียกจากสถาบันการเงิน ที่รับชำระค่าบริการ

ขณะเดียวกันยอมรับว่าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ.. ไว้พิจารณา ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า

ก่อนหน้ านั้นที่ประชุมวุฒิสภายังมีลงมติรับร่าง พ.ร.บ. อีก 2 ฉบับไว้พิจารณา

คือ ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ) พ.ศ.

และ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ข าดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ขอบคุณ bangkokbiznews