วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ทำตามง่ายๆไม่เกิน 5 นาทีได้

วิธีขอเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืน สูงสุด 2,000 บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้ที่ https://cdp.pea.co.th/ หรือ สแกน QR Code ตามรูป

วิธีขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

 • กรอกข้อมูล
 • เลือกประเภทผู้รับผลประโยชน์
 • กรอกช่องทางการรับเงินคืน
 • แนบเอกสารหลักฐาน
 • รอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

แนวทางการขอคืนเงินไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 เงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะคืนให้แก่

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

ข้อที่ 2 การไฟฟ้าจะให้ส่งคำร้องผ่านทาง website และสำหนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

ข้อที่ 3 จะคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และโอนเงินธนาคาร

ข้อที่ 4 ตรวจสอบสิทธิผู้ที่จะได้คืนเงินค่าประกันไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (กดตรวจสอบ)

วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

 • https://cdp.pea.co.th/
 • กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • กรอกรหัสเครืองวัด

*ดูตามบิลค่าไฟฟ้าของเรา

เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล / เลือกประเภทผู้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 • ด้านซ้ายมือให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
 • ด้านขวามือ ให้ท่านเลือกประเภทผู้มีสิทธิที่ต้องการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

อธิบายเพิ่มเติมผู้มีสิทธิขอเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า

 1. บุคคลเดี่ยวกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของเงินประกันการใช้ำฟฟ้าตามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบเข้ามาด้วย)
 2. ผู้จัดการมรกด / ทายาท คือ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเสียชีวิตหรือศาลส่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ และท่านเป็นผู้จัดการมรกด/ทายาท
 3. กรณีซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์, บ้านเช่า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนด ที่ดิน) ส่วนกรณีบ้านเช่า ต้องมีหนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน
 4. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คือ ต้องมีหนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
 5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ คือ ต้องมีใบอนุญาติจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หนังสือ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดผู้ขอคืนเงิน / ช่องทางการคืนเงิน

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ดอกจันทร์สีแดง “*” ให้ครบถ้วน

 • ประเภทบุคคล
 • สัญญาติ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • คำนำหน้า
 • ชื่อ – นามสกุล
 • อีเมล (หากไม่มีไม่ต้องกรอก) วิธีสมัครอีเมล์
 • เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับแจ้งผลการรับเงินประกัน)

ทางด้านขวามือโปรดเลือกช่องทางการคืนเงินที่ท่านสะดวก

ช่องทางที่ 1 คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านพร้อมเพย์

ท่านต้องทำการสมัครบริการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารก่อน ทำได้ที่ตู้ ATM, App mobile bank หรือจะติดต่อสาขาของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

ช่องทางที่ 2 คืนเงินค่าประกันไฟฟ้าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารอิสลาม
 • ธนาคาร ธ.ก.ส.

ช่องทางที่ 3 รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่สำหนักงานการไฟฟ้า ประจำสาขาใกล้บ้าน

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสาร

ให้ท่านแนบเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล , เอกสารใบรับประกัน เป็นต้น

 • กดแนบเอกสาร
 • กดลงทะเบียน ปุ่มสีเขียวๆ

*ต้องแนบบัตรประชาชนเป็นสำคัญ

อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับเงื่อนไข การขอรับคืนเงินระกันการใช้ไฟฟ้า

ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 6 รอรับ SMS และ อีเมล แจงผลการขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟ

โดยอัตราการคืนเงินจะมีดังนี้

 1. มิเตอร์ขนาด 5 (15) คืนเงิน 300 บาท
 2. มิเตอร์ขนาด 15 (45) คืนเงิน 2,000 บาท
 3. มิเตอร์ขนาด 30 (100) คืนเงิน 4,000 บาท
 4. มิเตอร์ขนาด 15 (45) เฟส 3 คืนเงิน 6,000 บาท

การคืนเงินจะคืนให้ผ่านช่องทางดังนี้

 • พร้อมเพย์จะได้รับเงินคืนประมาณ 3 วันทำการ
 • โอนผ่ายธนาคาร จะได้รับเงินภายใน 15 วันทำการ
  -ธนาคาร กรุงไทย 5 วันทำการ
  -ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 5 วันทำการ
  -ธนาคาร กสิกรไทย 10 วันทำการ
  -ธนาคารอื่นๆ ภายใน 15 วันทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสอบถามเพิ่มเติมที่ :