ใครรับสิทธิ์ระวังให้ดี โครงการคนละครึ่งหากไม่ทำตามนี้ ต้องจ่ายค่าเสียหายคืนรัฐ

ใครรับสิทธิ์ระวังให้ดี โครงการคนละครึ่งหากไม่ทำตามนี้ ต้องจ่ายค่าเสียหายคืนรัฐ
 

เปิดให้ประชานชนได้ใช้สิทธิ์วันแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่ให้ประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ทั้งการจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ไม่รวมสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ม ละบริการต่างๆ ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

ประชาชนที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย จากนั้นเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.00 น. 23.00 น. ซึ่งการใช้จ่ายแต่ละครั้งรัฐจะร่วมจ่ายครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนยอมรับใน www.คนละครึ่ง.com ก่อนลงทะเบียนพบว่ามี 4 เงื่อนไขสำคัญๆ ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์ ดังนี้

1.ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน14วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์

2.ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อสลากกินแบ่ง

3.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

4.หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวโดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่มา siamtopic