3 นักษัตรดวงการเงินดีม าก

3 นักษัตร “ด วงการเงิ นดีม าก” มีเงิ นใช้ไม่ข าดมือ

การเงิ นดีสุดไปเลยจ้าสำหรับ คนที่เกิ ดทั้ง 3 นักษัตร “ด วงการเงิ นดีม าก”

มีเงิ นใช้ไม่ข าดมือ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีใครเข้ าข่ ายบ้ างนะ

ปีชวด

การตกลงเจรจาด้ านการเงิ น การลงทุน จะประสบความสำเร็จต ามที่ค าดหวังเอาไว้

โดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเสี ยเปรียบก่อนหน้านี้

ก็จะมีการพูดคุยตกลงกันให ม่และสาม ารถเจรจาต่อรองให้ได้ประโยช น์ทั้งสองฝ่าย

ปีมะเมีย

ถึงแ ม้ร ายได้การเงิ นยังอาจจะค าดหวังไม่ค่อยได้ม ากนัก

ยังมีความหวาดหวั่นเรื่องร ายได้ที่อาจจะข าดตอนหรือลดลง

แต่ด วงเริ่มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ พอจะมีโช คในการทำธุรกิจค้ าข าย

หรือการลงทุนหวังผลกำไรร วมถึงการเสี ยงโช ค

ปีกุน

ความมั่นคงทางด้ านการเงิ นกำลังจะดีขึ้นต ามลำดั บ ยิ่งขยันทำงานและไม่ย่อท้อต่ออุปสร รค

จะทำให้เกิ ดความมั่นคงทางร ายได้ม ากขึ้นแน่นอน

การลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้ไม่ควรทำใหญ่เกินกำลังทรั พย์ของตนเองเด็ดข าด

ข้อมูลจากtoday.line