7ต้นไม้เสริมโชคของ7วันเกิด

1 สำหรับคนที่เกิ ดในอาทิตย์ ต้นไม้มงค ลประจำวันเ กิด ควรปลู กต้นไม้หรือต้นที่มีดอกสีเหลืองหรือสีส้ม

นิยมปลู กวันพระ ข้างขึ้น 6-15 ค่ำขึ้นไป คาถ านำล า ภ “มหาล าโภคะวันตุเม” 3 ครั้ง

– ต้นร าชพฤษ์ ช่วยเสริมให้มีเกียร ติ มีศักดิ์ศ รี

– ต้นกุหล าบ ช่วยเสริ มความสง่างาม ความภาคภูมิ

– ต้นจำปา ช่วยเรื่องโช คล า ภ นำโช ค

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโ ชคล า ภ

– ต้นโกสน ช่วยคุ้มครอ งให้บ้ านอยู่เย็นเป็นสุข

2 สำหรับคนที่เกิ ดในจันทร์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิ ด ควรปลู กต้นไม้ที่มีดอกสีขาวหรือเหลือง)

นิยมปลู กวันพฤหัสบดี วันครู ข้างขึ้น 9 – 15 ค่ำ ขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค 4 ทิศ

“เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะ ” 3 จบหรือ 9 จบ

– ต้นมะลิหรือต้นแก้ว ช่วยเสริ มเรื่องความรักในครอบครัว

– ต้นจำปี ช่วยให้เจริ ญรุ่งเรืองในหน้าที่การงา น

– ต้นวาสนา ช่วยให้สำเร็ จดั่งใจปร าถน า

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโ ชคล า ภ

– ต้นมะยมหรือกระถิน ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่ วร้ า ย

– ต้นมะม่วงหรือกวนอิม ช่วยเสริมในด้านการเงิ น

3 สำหรับคนที่เกิ ดในอังคาร ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิ ด ควรปลู กต้นไม้ที่มีดอกสีแดงหรือชมพู

นิยมปลู กวันเกิ ดตนเองหรือวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 4-15 ค่ำขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค “นะโมพุทธายะ ” คาถาแม่ธาตุ 3 จบ

– ต้นกุหล าบ (ช่วยความเจริญรุ่งเรือ งและสง่างาม)

– ต้นชบ าหรือพญายอ ส่งเสริมการงา นก้าวหน้า ร าบรื่น ไร้อุปสรร ค

– ต้นโกศล ช่วยให้ร่มเย็น ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโช คล า ภ

– ต้นอัญชัน ช่วยให้ชี วิตประส บแต่ความสำเร็ จ

– ต้นเข็ม ช่วยเสริ มด้านความคิด

4 สำหรับคนที่เ กิดในพุธ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิ ด (ควรปลู กต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง

ควรเลือกปลู กวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 3 – 15 ค่ำ คาถ าอำนวยโช ค ” นะเมตต า นะโมพุทธายะ ” 3 จบ

– ต้นวาสนา ช่วยให้สมปร าถน า

– ต้นกล้วย ช่วยให้บ้ านร่มเย็น ผู้ปลู กสุขกายสบ ายใจ

– ต้นโกสน ช่วยสร้ างบุ ญเพิ่มคุณงามความดี

– ต้นพลูด่าง ช่วยให้มีความเจริ ญงอกงามในชี วิต

– ต้นกุหล าบ ช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้าน

– ต้นโป๊ยเซียน นำโช คล า ภมาให้

– ต้นร าชพฤกษ์ ช่วยเสริมด้านชื่อเ สี ย ง เกียรติย ศ ศักดิ์ ศ รี

5 สำหรับคนที่เกิ ดในพฤหัสบดี ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิ ด ควรปลู กต้นไม้หรือดอกไม้สีขาว

ควรเลือกปลู กวันพระข้างขึ้น 3 – 15 ค่ำขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโช ค”

– ต้นจำปี เสริมหน้าที่การงา นให้เจริ ญก้าวหน้า

– ต้นกุหล าบ เสริ มความสง่าน่านับถือ

– ต้นพุด เสริมความแข็งแรง สมบูรณ์ และความเจริ ญมั่นคง

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโช คล า ภ

– ต้นมะลิ เสริมให้คนในบ้ านมีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 สำหรับคนที่เ กิดในศุกร์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเ กิด ควรปลู กที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพู

ควรเลือกปลู กวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 9-15 ค่ำ คาถ านำโช ค “เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ “3 ครั้ง

– ต้นกุหล าบ เสริมความสง่าภาคภูมิ

– ต้นเข็ม เสริมให้ชี วิตก้าวหน้าเดินไปในทางที่ดี

– ต้นโป๊ยเซียน ให้โช คลา ภและมีข่าวดีเกี่ยวกับเงิ นทอ ง

– ต้นอัญชัน เสริมให้มีความประส บความสำเร็ จในชี วิต

– ต้นโกสน เสริมให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

7 สำหรับคนที่เกิ ดในเส าร์ ต้นไม้มงค ลประจำวันเกิ ด ควรเป็นสีเหลืองหรือขาว

เลือกปลู กวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 4 – 15 ค่ำขึ้นไป คาถ านำโช ค “นะโมพุทธายะ” 3 รอบ

– ต้นมะลิ จะช่วยส่งเส ริมให้มีคนรักคนเมตต าและช่ วยอุปถัมภ์ค้ำจุน

– ต้นร าชพฤกษ์หรือคูน ช่วยเส ริมในเรื่องเกียรติย ศและศักดิ์ศ รี

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโช คล า ภ

– ต้นจำปา (ช่วยเรื่องโช ค ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชี วิต

– ต้นจำปี เสริมความเจริญรุ่งเรือ งและก้าวหน้าในหน้าที่การงา น

การปลู กต้นไม้หรือเลือกต้uไม้มงค ล ควรเป็นการตัดสิ นใจร่วมกันของสม าชิกในบ้ าน

เพื่อสอบถามความชอบและการตัดสิ นใจร่วมกัน ทำให้เกิ ดการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องพิจารณาพื้นที่เหลือ

บริเว ณบ้ านของคุณ เหมาะสมกับการปลู กต้นไม้ประเภทใด ป้องกันปัญห าที่อาจเ กิดกับเพื่อนบ้ าน

ขอบคุณที่มา: Sanook.com