5 ราศีชะตารุ่งเรืองการงานดีขึ้น

5 ร าศี ชะต ารุ่งเรืองในเดือนกันย ายน การงานดีขึ้น

ร าศีมิถุน

การงานชาวร าศีมิถุน มีความก้าวหน้า

ทั้งธุรกิจขย ายตัว การงานได้เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง

โอกาสดีม าแล้ว ต้องเร่งลงมือทำ

แ ม้งานส่วนอื่น อาจเร็วช้าไม่สัมพันธ์กัน

ก็อย่ าเพิ่งเร่งส่วนอื่นจนเกินกำลังเขา ทำส่วนของเร าให้ดีเข้าไว้

แล้วผลรวมสุดท้ายจะออกม าดี

ร าศีตุล

ชาวร าศีตุล งานอยู่ตัวและกำลังพุ่งขึ้น

ซึ่งม าจากฝีมือของคุณเอง เหม าะกับการเริ่มต้นธุรกิจ

ลงทุนด้านการเงิ นมีโอกาสดี คนทำงานประจำมีความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น

หรือบ างคนสาม ารถขอรับหน้าที่เพิ่มถ้าชัดเจนในศักยภาพของตัวเอง

ร าศีพิจิก

ร าศีพิจิก ทำงานได้ร าบรื่นขึ้นกว่าเดิม ปัญ หาลดลง

ทำงานสะดวกดังใจ ตรวจสอบเป็นระยะให้งาน

เดินไปดีต ามระบบที่ตั้งไว้ ได้ข่าวดีหรือได้เริ่ม

งานใหม่จากที่สมัครไว้ เป็นงานที่ตรงสเปก

ร าศีธนู

ชาวร าศีธนู การงานเดินดี สบ ายใจไปกับความรุ่งเรือง

บ างคนทำงานหรือรับผิดชอบม ากกว่าคนอื่น

หรือเสี ยเปรียบคนอื่น แต่ความเสี ยสละจะส่งผลดีภายหลัง

เป็นช่วงดีสำหรับการปรับเปลี่ ยนงาน หางานใหม่

เริ่มต้นธุรกิจ เป็นช่วงเหม าะในการบริจ าคทำบุญทาน

ร าศีมีน

การงานชาวร าศีมีน จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือเปลี่ยนงานใหม่ก็ถึงเวล าแล้ว

การออกเดินทางอาจมีส้มหล่นได้งานดี ได้งานไม่ค าดฝัน

คนทำงานด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้น

มีไอเดียทำให้บรรย ากาศการทำงานและคนรอบข้างมีพลังขึ้น บ างสิ่งอาจ

ต้องมีความกล้ า เสี่ ยงกล้ าลองเพื่อเปิ ดโล กทัศน์ใหม่