ครม.ประกาศสั่งลดเงินสมทบประกันสังคม

วันนี้ (5 เม.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกฎกระทรวง

กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.

ช่วยลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต

โดยลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค.2565

กรณีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 นายจ้างและลูกจ้าง

จ่ายเงินสมทบกองทุนฯ เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5

กรณีมาตรา 39 จากเดิมร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท

(เดือนละ 432 บาท) เหลือร้อยละ 1.9 หรือ จ่ายเดือนละ 91 บาท

การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคม

จัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงเหลือ 34,023 ล้านบาท

โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท

และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท

ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย

เสริมสภาพคล่องได้คนละประมาณ 1,000-1,800 บาท

ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น